Tag: терпентин

  • Терпентинови масла

    От тях разгледахме двойно пречистения френски терпентин с оглед на употребата му като разредител на смолите, които влизат като съставни части при направата на фирнисите. Последните намират голямо приложение при грундирането като изолатори. Казахме там, ще повторим и тук, че същите тези фирниси намират голяма употреба както при направата на боите, така и при приготовлението […]

  • Балсами

    Балсамите са особени сокове, изтичащи от растенията. За разлика от гумите са неразтворими във водата. Те съдържат етерични масла и смоли. Като стоят кратко време на въздуха, балсамите изгубват етеричното си масло и се превръщат в смоли. Последните в скоро време изветряват и стават на люспи. Балсамите носят още и названието терпентини. Различаваме два вида […]

  • Терпентино-смолест фирнис

    Добиване. Смолестите фирниси се получават от дамарова или мастикова смола, която се разтваря в чисто (двойно пречистено) френско терпентиново масло. Разтварянето на смолата в терпентиново масло става по студен или по топъл начин. В зависимост от това полученият фирнис има светложълт или жълтокафен цвят. По-доброкачествен е терпентино-смолестият фирнис, добит по студен начин. Обикновено в търговията […]