Пясък

Добиване.
Пясъкът се добива по следните начини:
1. Чрез стриване на твърдите камъни: гнайс, гранит, порфир, кварц, мрамор, бимсщайн и др.
2.  Чрез изкопаване от земята.
3. Чрез промиване на утаения от реките пясък.

Най-доброкачествен е стритият пясък, а най-често употребяваният е речният и земният.
Съдържанието на последните два вида е почти същото, само че има и други примеси, като слюда, глина и пр., от които тези пясъци, за да станат доброкачествени, трябва непременно да се пречистят.

Качества и недостатъци.
Доброкачественият пясък има еднакви по големина и твърдост зърна; не съдържа слюда, глина и др. примеси. Зърната му са ръбести.

1. За да се получат еднакво големи зърна, пясъкът се пресява през 4 мм и 1,5 мм телени сита. Големината на зърната е в зависимост от целите, за които ще употребим пясъка като пълнител.

2. Почистването на пясъка чрез утаяване във вода става по следния начин:
Поставя се пясък в съд с вода и се разбърква силно с пръчка. Оставят се да се утаят едрите части, като водата с по-леките части, които плават още в нея, се изливат. Обикновено слюдата и глината като по-леки отпадат ведно с водата при първите две изливания. Най-добре е обаче промиването да се повтори няколко пъти.

След промиването пясъкът се суши на хартия, дъска и пр., никога обаче на земята, защото се замърсява отново и може да предизвика стенна болест в мазилката. В смеси с вар трябва да се употреби непременно сух пясък, защото той се свързва в това си състояние много добре с нея. Мокрият пясък не дава добри съединения с варта.

Употребление.
Пясъкът се употребява като пълнител при на¬правата на хоросанени мазилки и пясъчен грунд. Доброкачествеността на грунда зависи много от доброкачествеността на пясъка. Ако пясъкът не е промит, мазилката и фресковата картина лесно изветряват; ако пък той не е достатъчно ръбест, какъвто е например речният пясък, стенната картина се измива лесно от дъждовната вода, в случай че фреската е на външната стена.
При употребата на мокър пясък вследствие на лошата спойка между него и варта в състава на хоросана стенната картина също така се измива лесно от дъждовната вода.
От казаното дотук следва, че стритият пясък, особено онзи, получен от бял мрамор или светъл бимсщайн, е най-доброкачествен.
Неспазването на горните упътвания довежда до съдбоносни за картината разрушения.

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.