Национална Художествена Академия

Националната художествена академия съществува като учебно заведение от 1896 година. Създадена е под името “Държавно рисувално училище” по законопроект, изработен от известните художници и общественици Ив.Мърквичка, Антон Митов и д-р Ив. Шишманов.
Националната художествена академия разполага с няколко сгради, където се помещават многобройни ателиета, аудитории, лаборатории, работилници, музей, компютърен център, библиотека с два филиала, административни служби, спортна зала и кафенета. Понастоящем Академията подготвя около 1000 студенти за различни специалности в сферата на визуалните изкуства, изкуствознанието и дизайна, както и 130 чуждестранни студенти и 35 български и чуждестранни докторанти.

Националната художествена академия се състои от два факултета: Факултет за изящни изкуства и Факултет за приложни изкуства. Учебно-научните звена в двата факултета са съответните катедри, които са отговорни за развитието и приложението на учебните програми в следните специалности за придобиване на висше образование от професионално направление «Изобразително изкуство» за образователно – квалификационни степени «бакалавър» и «магистър» :

Факултет за изящни изкуства (ФИИ):

Живопис – бакалавър, магистър

Стенопис – бакалавър, магистър

Скулптура – бакалавър, магистър

Графика – бакалавър, магистър

Книга и печатна графика – бакалавър, магистър

Плакат и визуална комуникация– бакалавър, магистър

Изкуствознание – само магистърска програма (5 години)

Факултет за приложни изкуства (ФПИ)
Резба – бакалавър, магистър

Керамика – бакалавър, магистър

Сценография – бакалавър, магистър

Текстил – бакалавър, магистър

Метал – бакалавър, магистър

Индустриален дизайн – бакалавър, магистър

Пространствен дизайн – бакалавър, магистър

Порцелан и стъкло – бакалавър, магистър

Дизайн за детската среда – бакалавър, магистър

Мода – бакалавър, магистър

Реставрация – само магистърска програма (5 години)
Във всички специалности се изучават дисциплините:

“История на изкуството”, “Естетика”, “Философия”, “Рисуване”, “Пластична анатомия”, “Перспектива”, “Чужди езици” и “Спорт по интереси”.

Желаещите да придобият учителска правоспособност изучават допълнително дисциплините “Педагогика”, “Приложно – експериментална психология на изобразителната дейност”, “Психология”, “Хоспетиране”, “Педагогическа практика” и “Методика на изобразителното изкуство”.
Тези дисциплини се преподават от членовете на кадедри “Изкуствознание и педагогика”, “Рисуване” и “Общообразователни дисциплини”. Периодът за завършване на образователно-квалификационната степен (о.к.с.)«Бакалавър» в Националната художествена академия е четири академични години, а о.к.с. «Магистър» обхваща една и половина академична година (с изключение на специалностите “Изкуствознание” и “Реставрация”, които предлагат само магистърски програми, с 5 годишен курс на обучение).

Преподаването в Академията се извършва по предмети, като кредитите за всеки предмет се измерват в брой часове за семестър или за учебна година. Курсовете по различните предмети завършват с изпити, а оценяването се осъществява по шестобалната система. Професионалните задачи, конферансите, курсовите работи, дипломните защити и проекти са важна съставна част от образователния процес, наред с теоретичните изпити. Всяка катедра има възможност за осъществяване на специализации и докторантури във всички посочени специалности. Чрез своите катедри, курсове и програми, Академията се стреми да даде най- доброто професионално и общо образование на своите студенти.

КАТЕДРИ

Общообразователни дисциплини


Катедра «Общообразователни дисциплини»
обединява преподавателите по чужди езици, български език за чуждестранни студенти и спорт. Чуждоезиковото обучение се провежда в няколко програмни модула: като задължителен двугодишен курс за всички специалности в НХА /за студентите от специалност «Изкуствознание» курсът е с продължителност 9 семестъра/ и факултативно обучение – продължение на редовния курс, което дава възможност за преминаване към по-високо ниво. По време на следването си всички студенти на НХА избират според интересите и предпочитанията си спорта, който да упражняват задължително в І-ви курс или факултативно във ІІ-ри, ІІІ-ти, ІV-ти и V-ти курс. Освен профилираното обучение по плуване и ски, провеждат се състезания по обща физическа подготовка със спортна насоченост. Предоставят се условия за усъвършенстване на избрания вид спорт до завършване на образованието в НХА. От 1995 г. академията разполага и с модерен, добре оборудван спортен салон, където се водят специализирани занятия.

Рисуване


Катедра “Рисуване”
е създадена през 1950/52 година и съществува като самостоятелно звено до 2000 година.
В периода 2000-2004 г., тя е основа последователно на две обединени катедри – “Рисуване, изкуствознание и общообразователни дисциплини” (2000-2003 г.) и “Рисуване и общообразователни дисциплини” (ноември 2003 г. – юни 2004 г.). С решение на Общото събрание на Националната художествена академия от 30 юни 2004 г. отново бе възстановена катедра “Рисуване”, която обединява преподавателите за Изящния и Приложен факултет по фундаменталната за всички студенти в НХА дисциплина “Рисуване”. Целта на дисциплината е, чрез средствата на рисунката, да се анализират и синтезират закономерностите, структурите и отношенията на заобикалящия ни свят. Тя развива у студентите пространствено-конструктивни възприятия, изобразителни умения и възможности, творческо мислене, които се използват в процеса на опознаване и пресъздаване на видимата реалност и са в основата на материализацията на образните представи и творческите идеи.
Към катедра “Рисуване” принадлежат и преподавателите по дисциплините “Перспектива” и “Пластична анатомия”, които са неразделна част от преподаването на рисуване и теоретично обосновават многобройни пластични подходи и решения в областта на рисунката.

СПЕЦИАЛНОСТИ

Изящен факултет
Живопис

Специалността “Живопис” съществува от самото създаване на академията. Като област в изобразителното изкуство, живописта заема огромна и разностранна територия. Спецификата й се определя до голяма степен от естеството на материалите, с които борави и от богатото разнообразие на жанрове и възгледи, в които се осъществява. В специалността са застъпени следните дисциплини: живопис, композиция, рисуване, техника и технология на живописта и стенописта, цветознание, скулптура, изпълнение в материал на стенописни техники, скулптура, графични техники, история на изкуството, пластична анатомия, перспектива, философия, естетика, чужд език, спорт и мн. др. Посредством задачите на постановките, предвидени в учебните програми, и чрез контакта си с натурата, студентите се запознават с живописното изграждане на картината и принципите на композиционното мислене и практика. Успоредно на това, програмите предвиждат експерименти и в областта на нефигуралната живопис и композиция. При обучението за получаване на образователно-квалификационна степен “магистър” студентите, съобразно своите творчески предпочитания, разработват и реализират магистърска работа под ръководството на водещи ателието преподаватели.

Стенопис

Специалност “Стенопис” съществува от 1946 г. Основна характеристика на специалността е връзката й с архитектурата в нейните конкретни параметри – екстериор и интериор, както и откритите градски пространства (улици, площади, паркове). Академичната традиция в специалността се основава на двете фундаментални учебни дисциплини: живопис и рисуване. Основната дисциплина – стенопис-композиция – включва цялостния процес от проектиране до изпълнение в материал в следните стенописни техники: • фреско • секо • сграфито • мозайка • витраж• смесени техники. Специалност “Стенопис” подготвя специалисти, реализиращи произведения в сакрални пространства, чрез изучаване на дисциплините иконография и история на религиите. За универсалната творческа подготовка допринася изучаването на дисциплините стенопис-композиция, рисуване, живопис, техника и технология на стенописта, изпълнение в материал на стенописни техники, архитектура и художествен синтез, скулптура, компютърна подготовка, история на изкуството, пластична анатомия, перспектива, естетика, философия, артмениджмънт и др. Художествената практика е доказала, че специалността дава възможност за формирането на специалисти, както в обширната територия на естетизиране на жизнената среда, така и в кавалетните жанрове (живопис, кавалетна мозайка, витраж, пластика). На разположение на студентите са ателиета по стенопис-композиция, живописен етюд, скулптура, иконография, технология, както и специализирани работилници по изпълнение на различните стенописни техники.

Скулптура

Създадена с основаването на Държавното рисувално училище, специалността “Скулптура” е една от най-старите в Националната художествена академия. Главен обект на учебната работа е натурата в нейното разнообразие. Изучаваните в специалността дисциплини са скулптура, композиция, рисуване, история на изкуството, пластична анатомия, перспектива, естетика, философия, изпълнение в материал, архитектура и художествен синтез, моделиране на пространството, проблеми на съвременната скулптура, проблеми на компютърната графика, шрифт, фотография, чужд език, спорт.Чрез задачите на постановките, предвидени в учебните програми, студентите се запознават с пластично-обемните и композиционни принципи на изграждане на скулптурното произведение. Към специалността има ателие и учебна база за реализация в материал.

Графика

Мотивите за откриване на специалност “Графика” през 1947 г. произтичат от традициите на българската възрожденска щампа и литография, естествено прерастнали в началото на 20-ти век в творческа потребност на художниците за съпричастност и съизмерване с европейските естетически процеси.

Основните дисциплини, оформящи бъдещия художник са графика, композиция и рисуване. Други задължителни дисциплини са история на изкуството, пластична анатомия, перспектива, естетика, философия, живопис, шрифт, компютърна графика, полиграфчески техники, фотография, спецкурс и учебна практика. Избираеми дисциплини са чужд език, спорт, мултимедии, аудиовизуални средства, маркетинг и реклама, артмениджмънт. Рисуването от натура и по въображение е в основата на учебните програми, а запознаването с класическите графични техники и техните съвременни разновидности, които са спецификата на графичното изкуство, става в следния ред: – Литография – креда, молив, туш, ла ви, негро –Висок печат – линолеум, надлъжна и щорцова дъска –Дълбок печат – директно гравиране: бюрен, суха игла, мецотинто и обработка на метални основи с химикали- офорт, акватинта, мек лак, резерваж. Специалността разполага с много добра база за литография и дълбок печат.

Книга и печатна графика

Специалност “Книга и печатна графика” има повече от 50-годишна история. Намерила място в новосъздадения през 1947 г. “Отдел за графични изкуства” към Академията, тя се обособява като самостоятелна специалност “Илюстрация и художествено оформление на книгата”, под ръководството на големия български художник проф. Илия Бешков през 1951 г.

Специалността включва, както основните дисциплини композиция – книга, композиция – илюстрация, печатна графика и шрифт, така и широк кръг специализирани и общообразователни дисциплини – рисуване, перспектива, пластична анатомия, живопис, графични техники, полиграфия, компютърен дизайн, история на изкуството, маркетинг и реклама, педагогика, чужди езици, спорт . Програмата на специалността предвижда запознаване с типове издания, основани на различни литературни жанрове. Едновременно с това, е включена специална подготовка във видовете печатни издания: книга, периодика, приложна и рекламна графика, мултимедийни продукти. Акцент в специалността се поставя върху проблема на графичния дизайн, изискващ развитието у студентите на широкомащабно и авангардно мислене. Обучението, включващо курсове по медийна и маркетингова култура, както и печатна комуникация, е тясно обвързано с конкретните условия на реалната практика в книгоиздаването. По време на следването студентите се занимават, както с типичните за книгата композиционни и пластически проблеми, обусловени от нейната специфичност като самостоятелен художествен продукт, така и с проблематиката на илюстрацията в цялото й многообразие: художествена, документална, научна, компютърна. Специалността разполага със собствена компютърна база за запознаване и овладяване на компютърната графика и съвременните предпечатни технологии. В добре оборудваната база за дълбок и литографски печат, се усвояват различни графични техники.

Плакат и визуална комуникация

От 1947 г. със Закона за висшето образование в Художествената академия се създават 4 отдела: Изящен, Приложен, Графичен и Учителски. Към отдел “Графични изкуства” се откриват специалностите: “Плакат”, “Опаковка”, “Буквопис”, “Художествена подвързия” и “Уредба на книгата”. Основна цел на специалността е практическите умения да се съчетаят с високата категория на изкуството на плаката и визуалната комуникация, с най-голям ангажимент и към насъщните социални необходимости. Изучаването на рисуване, живопис, компютърна графика, анализ и история на специалността, задачите по визуална фантазия са условие за висока професионална подготовка на студентите. Завършилите специалността имат възможност да се реализират в целия диапазон на съвременните общественополезни форми на визуалната комуникация: запазени марки ,опаковки,пощенски марки,пиктограми ,фирмен стил ,гербове ,ценни книжа и др. Към специалността функционира и ателие по “Шрифт и калиграфия”, възпитаващо съвременна култура и вкус към съвършената и уникална форма на кирилския шрифт с всички възможни творчески изяви в калиграфията.

Изкуствознание

Специалност “Изкуствознание” се формира през 1970 г., с решение на Министерския съвет на Р България. Студентите получават специализирана подготовка в областта на пластичните изкуства и съвременните естетически теории и художествени практики. В учебния процес се включва ситемно запознаване с паметниците на българската и световната художествена култура. Специалността подготвя само магистри, които извършват научноизследователска работа, и могат да бъдат музейни уредници, галеристи и куратори, художествени критици и редактори в специализирани издания и културни институции, експерти на различните видове визуалните изкуства, мениджъри, преподаватели по история на изкуството в средните общообразователни, специализирани художествени училища, а също така и във висшите училища. Специалността осъществява научно ръководство на докторантури в областта на теорията и историята на изобразителното изкуство. Тя предоставя възможности и за специализации в посочените области. Студентите завършват своето обучение с магистърска работа, защитавана публично пред специализирана комисия.

ПРИЛОЖЕН ФАКУЛТЕТ

Резба

Специалност “Резба” е основана няколко години след създаването на Държавното рисувално училище. През 1908 г. специалността е упомената наред с “Декоративно изкуство” и “Керамика”. През 1921-1922 г., когато Държавното рисувално училище прераства в Държавна художествена академия, специалността е включена в отдел “Приложни изкуства”. В специалността се изучават резба, скулптура, рисуване, техника и технология, история на църковния иконостас и дърворезба, история на изкуството, пластична анатомия, перспектива, естетика, философия, чужд език, спорт. Специалност “Резба” подготвя студентите за самостоятелно проектиране и създаване на художествени произведения, научноизследователска, консултативна и преподавателска работа, свързана с изобразителното изкуство, както и други художествени изяви. Студентите придобиват знания и практически умения за работа в интериор, в областта на мебелния дизайн, предметите за бита, екстериорната пластика, църковния иконостас, както и като преподаватели по изобразително изкуство в средните и висши училища, в школи, курсове и др

Керамика

Специалността “Керамика” съществува от основаването на Държавното рисувално училище. Целта на обучението е да се обхванат и овладеят основните видове традиционна и съвременна художествена керамика, както и спецификата на керамичните произведения с художествено-монументален характер. Освен основния предмет керамика, студентите изучават рисуване, живопис, скулптура. За постигане на универсални художествени знания са включени предмети като: графични техники, компютърни изкуства, пластична анатомия, перспектива и др. Застъпените фундаментални теоретични дисциплини са история на изкуството, история на керамиката, естетика, философия и др. Изучаването на фундаменталните и помощни дисциплини, овладяването на рисунката, формата и цвета, на особеностите на керамичния материал, декоративните техники, покрития и технологични възможности, проектирането и изпълнението в материал са основата за изграждане на специфичните знания, умения и навици, оформящи професионално и творчески индивидуалността на художника керамик. Придобилите степен “магистър” могат да извършват проектантска, изпълнителска, учебно-методическа, преподавателска дейност в специализирани центрове, фирми, керамични предприятия, средни и висши училища, където се изисква квалификацията на художник или керамик, както и самостоятелно да упражняват художествена дейност.

Сценография

Специалност “Сценография” е широкопрофилна специалност, която има за цел да подготвя художници- проектанти във всички видове и жанрове на сценичните и екранни изкуства, както и в областта на сценичния костюм, художественото осветление, дигиталната сценография и анимация, мултимедийния пърформанс и инсталацията. Характеристиката на специалността се определя от основните, традиционно установени специфики на професията на сценографа, като се отчитат динамичните промени в изобразителните изкуства и изкуствата на спектакъла и филма, породени от нарушаването на междужанровите граници и влиянието на дигиталните технологии. Художникът в драматичния, оперния, кукления театър, балета, киното,видеоизкуството, телевизията, дигиталната анимация и визуалния пърформанс е автор на времево- пространствен синтез, в който принципите на визуално- пространствената композиция се интерпретират в контекста на времевата композиция и драматургичния конфликт. Учебният план и програми на специалност “Сценография” имат за цел да отговорят на тези многостранни изисквания. В първата образователно- квалификационна степен “Бакалавър”, образователният процес дава многостранно насочени фундаментални и специализирани теоретични познания и практически изобразителни умения в областта на основните жанрове на сценичните и екранни изкуства : драматичен, куклен, музикален театър, кино и телевизия, дигитална сценография и анимация, както и работа в полето на авторските паратеатрални прояви – мултимедиен пърформанс, хепънинг, кинетична инсталация и други форми на интерактивни публични спектакли. Целта на втората квалификационно – образователта степен “Магистър” е създаването на авторска учебно- творческа разработка, отличаваща се с уникален художествен стил, след прилагането на разнообразни стилови подходи към темата на магистърската задача.Разработва се и теоретичен материал, доказващ отношенията, в които влизат елементите на новосъздадения стил с определени опорни точки от цялостната история и теория на културата и изкуството. Научно-теоретичните разработки в докторските дисертации, засягат специфични области от научното познание, гравитиращи около широката проблематика, свързана със специалността “Сценография”.

Текстил

Специалност “Текстил” има дългогодишна история. Обучение по текстил се води още от основаването на Държавното рисувално училище. През 1959 г. проф. Марин Върбанов създава специалността в съвременния й вид. Специалност “Текстил” третира проблемите на съвременното текстилно изкуство и текстилния дизайн. Тя развива индивидуалните художествени качества на своите студенти и техните идеи в посочените сфери. Основа на учебния процес е изучаването на богатата българска традиция и овладяването на широкия диапазон от текстилни техники, материали и изразни средства. Основната учебна дисциплина е текстил. Други дисциплини в програмата на специалността са: рисуване, живопис, печатни техники, ситопечат, тъкачни техники, графични техники, компютърна грамотност и компютърен дизайн, история на изкуството, история на костюма, , фотография, артмениджмънт, чужд език, спорт. Студентите проектират и изпълняват в материал, проекти за художествена тъкан, печатани платове за интериор и облекло, уникален текстил, пространствен текстил ,експериментален текстил и др. Специалността има три образователно-квалификационни степени на обучение: “бакалавър” – 4 години, “магистър” – 1,5 години и “доктор” – 3 години.

Метал

Специалност “Метал” е открита през 1991 г. и е организирана така, че да подготвя, както дизайнери за различните области на художествения метал, така и художници, създатели на уникални произведения. Учебните дисциплини са метал, композиция, рисуване, скулптура, история на специалността, история на изкуството, история на художествения метал, пластична анатомия, техника и технология, комбинаторика, перспектива, шрифт, символика, архитектура, естетика, философия, компютърно проектиране, чужд език, спорт и др. В първи курс студентите преминават през специфичната проблематика на ювелирните изкуства, скулптурната миниатюра – медалиерство, монетен дизайн, хералдика. Подготвят се и за проектанти на метални произведения за природна и архитектурна среда. . Завършилите специалност “Приложни изкуства – Метал” могат: • да проектират и реализират творби както с уникатен, така и с приложен и индустриален характер • да извършват консултантска дейност • да извършват организационно-управленческа дейност • да извършват научно-преподавателска дейност Завършилите образователно-квалификационната степен “бакалавър” имат възможност да продължат образованието си в следващата степен “магистър”.

Промишлен Дизайн

Специалността е открита през 1963 г. към ”Приложна графика”, а по-късно се отделя като самостоятелна широкоспектърна специалност, с приложение във всички области на многостранната дизайнерска дейност. Основна учебна дисциплина е дизайнът.В учебния план на специалността са включени рисуване, скулптура, теория на композицията, техника и технология, инженерно проектиране, архитектура, перспектива, анатомия, живопис, приложна графика, естетика, философия, обем и пространство, чужд език, спорт. След акредитацията през 1999 г. в специалността се обучават дизайнери в образователно-квалификационните степени “бакалавър” – 4 години, “магистър” – 1,5 години, и образователна и научна степен “доктор” – 3 години. Завършилите получават професионална квалификация в:проектиране на жилищна, производствена, обществена среда и съоръженията в тях, екстериорен и интериорен дизайн, компютърно проектиране, дизайн на пространствените структури, пластични изкуства и техническо рисуване, графичен дизайн и информационни визуални системи, експертно-мениджърска дейност, учителска правоспособност – при изучаване на факултативните дисциплини: педагогика, психология, приложно-експериментална психология на изобразителната дейност, хоспетиране, методика на изобразителното изкуство, педагогическа практика.

Пространствен дизайн

Необходимостта от тази специалност в рекламата, културата, политиката, промишлеността и търговията наложи нейното откриване в Академията през 1974 г. Специалността подготвя професионалисти, художници – оформители, проектанти на експозиционна визуална реклама, както и преподаватели. В курса на обучение в специалността се включват, както основните дисциплини – пространствен дизайн, проектиране, конструиране, реклама, приложна графика, шрифт, така и широк кръг специализирани и общообразователни дисциплини – рисуване, перспектива, история на изкуството, философия, естетика, техника на осветлението, музейно дело, фотография, архитектура, живопис и скулптура, чужд език, спорт.
Формите и средствата на пространствения дизайн, за които се обучават студентите в специалността, са проектиране на рекламни витрини. рекламни изложби, панаирни павилиони, експозиционни щандове, пространствено-пластични елементи, художествена визуална комуникация, световни изложения ,музейни експозиции, обществен интериор, магазини, изложбени конструкции, реквизит за аранжиране, експозиционна, приложна графика и пластика.

Порцелан и стъкло

През 1972 г. проф. Георги Коларов основава специалност “Силикатни форми” /фина керамика/. През 1993 г. ръководството на специалността се поема от проф. д-р Райко Райков, който от 1977 г. организира, а по-късно създава направление “Художествено стъкло”. От 1993 г. е въведена и новата структура на специалността, като на практика вече функционират двете направления , което логично обосновава новото й име – “Порцелан и стъкло”, а именно: “Порцелан” /фина керамика/ и “Художествено стъкло”.
Академичната учебна програма предвижда изучаването на следните специални и общообразователни дисциплини: порцелан /фина керамика/, художествено стъкло, скулптура, рисуване, живопис, техника и технология, архитектура, комбинаторика, пластична анатомия, история на изкуството, естетика, философия, чужд език, спорт.Осъществяването на широкия спектър от теми и задачи в тях преминава в три основни области, обхващащи водещите жанрове на финокерамичното и стъкларското изкуство: дизайн на порцелана /фината керамика/ и стъклото, индивидуална творческа работа с тези материали, порцелан /фина керамика/ и стъкло в архитектурата.
Абсолвентите на специалността могат да работят и да се изявяват както в промишлени условия, така и чрез свободна творческа дейност, или да заемат различни длъжности, изискващи подобна квалификация. В случай, че завършат пълния педагогически курс в Академията, могат да практикуват и педагогическа дейност.

Дизайн за детската среда

Специалност “Дизайн за детската среда”
в Националната художествена академия е основана през 1988 г. от проф. Серафим Серафимов. Кадрите на специалността извършват проектантска, научно-изследователска, консултантска, организационно-управленческа, педагогическа и пропагандна дейност в областите, свързани с предметно-пространственото обкръжение на децата и юношите. В учебната програма са застъпени основни и съпътстващи дисциплини като: композиция, комбинаторика, цветознание, художествено проектиране и анализ, скулптура, живопис, графичен дизайн, сюжетни игри, технически основи, компютърно проектиране, архитектура, педагогически основи, история на изкуството, история на детската играчка, естетика и др. През първата учебна година студентите получават фундаментална подготовка. През втората година, учебният материал разглежда дизайна на продуктните системи и предметно-пространствената организация на зоните за деца в жилищна среда. През третата година – аналогичните проблеми на обществената среда, а през четвъртата година – същите в средата за отдих и забавления. Магистърската работа представлява теоретико-практическа тема и се реализира през първия, втория и третия семестър от обучението.

Мода

Най-новата специалност в НХА , “ Мода”е основана през 1999 г.Специалността подготвя модни дизайнери за нуждите на промишлеността и за уникални разработки в проектиране на облекло и аксесоари.
В специалността са застъпени следните дисциплини: мода, рисуване, моделиране, теория на композицията, морфология, история на изкуството, история на облеклото, промишлена технология на облеклото, конструиране, текстилен дизайн, живопис, цветознание, дизайн на облеклото, пластична анатомия, модна фризура и грим, материалознание, аксесоари, ергономия, фотография, приложна графика, естетика, философия и мн. др. Студентите получават фундаментални знания по основни и съпътстващи дисциплини, както и художествени и технологични познания в материалознанието, модния мениджмънт и маркетинг.
Специалността разполага с добре оборудвана техническа база на съвременно и професионално ниво.
Завършилите образователно-квалификационната степен “бакалавър” могат да продължат следването си в степен “магистър”, а така също и в образователната и научна степен “доктор”, съгласно действащите нормативни документи

Реставрация

Специалност “Реставрация”
е създадена през 1973 г. като първа и досега единствена по рода си в България. В нея се подготвят специалисти в опазването, проучването, възстановяването и социализацията на културното наследство.
Академичната учебна програма предвижда изучаването на дисциплините: теория на реставрацията на живопис, метал, дървесина, хартия, камък, текстил и керамика, консервационна практика, технология на живописните техники – теория и практика, химия и материалознание в реставрацията, биологични проблеми, физични проблеми, музеология, фотография, рисуване, живопис, графични техники, история на изкуството, иконография, философия, естетика, история, материална същност, видоизменения и разрушения на паметниците на културата, методи на изследване, традиционни и съвременни методи на реставрация, компютърна грамотност, чужд език, спорт.
В лабораторията и ателиетата на специалността се изследват и реставрират • икони • картини • стенописи • мозайки • произведения на приложното изкуство, които са собственост на музеи и галерии в страната. По време на лятната учебна практика се реставрират стенописни ансамбли в църкви и манастири.
Завършилите специалността могат да осъществяват изследователска, изпълнителска, консултантска и експертна дейност, да участват в популяризирането и управлението на паметниците на културата.
Курсът на обучение е 5-годишен с придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър”.
Стипендии за студенти

І. Студенти – български граждани

Стипендии отпускани за 12 месеца

Студентки с деца до 6 годишна възраст;

Студенти инвалиди –от началото на месеца следващ месеца, през който е възникнало основоанието;

Несемейни студенти без двама родители – от началото на месеца, следващ месеца през който е възникнало основанието за получаване;

Несемейни студенти с двама родители инвалиди – от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаване;

Несемейни студенти с един родител, който е инвалид – от началото на месеца, следващ месеца през който е възникнало основанието.

Стипендии отпускани за всеки учебен семестър за по 5 месеца

Тези стипендии се отпускат за успех и по доход

Отпускането на тези стипендии на студентите обучаващи се в НХА се извършва въз основа на 2 критерия :

Среден семестриален успех от предходните два семестъра, съответно за първи курс – от първи семестър;

Среден брутен месечен доход на член от семейството на студента за предходните 6 месеца.

Брой стипендии:Определят се на база утвърдената годишна бюджетна субсидия за стипендии и определения месечен размер на стипендиите;

Броят на стипендиите се разпределят по факултети, пропорционално на общия брой студенти в НХА;

Броят на стипендиите във факултетите се разпределят по равен процент – за успех и социални стипендии включващи стипендиите за доход, за инвалидност, сираци и майки с деца до 6 годишна възраст;

Броят на стипендиите за 1-ви курс са 15 % от общия брой отпуснати стипендии за съответния семестър. На тази база студентите 1-ви курс участват в класирането самостоятелно – отделно от другите курсове / от 2 до 5 курс /.Механизъм на класиране:

Всички подадени молби от студентите на съответният факултет се подреждат по успех в нисходящ ред / започва се от високия успех и се продължава към по- ниския/;

Стипендия по успех получава всеки студент, на който успеха е стигнал да се класира в предварително обявеният брой стипендии.Доходът в този случай върви паралелно с

успеха и е коректив за последната бройка, в случай че няколко студента имат еднакъв успех;

Всички студенти некласирали се по успех участват в класирането по доход. Молбите се подреждат във възходящ ред / започва се от най-ниския доход и се върви към по – високия/;

Стипендии по доход получава всеки студент, чийто доход е стигнал да се класира в предварително обявените бройки за стипендии по доход. Успехът е коректив за последната бройка отпусната стипендия в случай, че няколко студенти имат еднакъв доход.Изискващи се документи при кандидатстване за стипендии:

1. Молба – декларация / по образец/ от студента.

2. Декларация /нотариално заверена/ от всички членове на семейството на студента

2.

/без учениците/ за брутните доходи за предходните 6 месеца, придружавана от съответните удостоверяващи документи.

3.Удостоверение / уверение, служебна бележка / за братя и сестри учащи се, войници или нетрудоспособни.

4. Смъртен акт при починал родител /копие/.

5.Съдебно решение при развод / копие/.

6.Акт за граждански брак /копие/.

7. Акт за раждане на деца / копие /.

8.Решение от ТЕЛК /копие/ – при студенти кандидатстващи за стипендия по инвалидност.

Забележка: Размер на стипендията:

Стипендията не може да бъде по-малка от 50 лв. и по- голяма от 90 лв.

Месечният размер на всички видове стипендии се определя със заповед на Ректора на НХА по предложение на Студентски съвет в началото на всеки семестър.Студентите нямат право да получават стипендии когато:

средният им успех от предходните два семестъра, а за първата учебна година – от първи семестър, е по нисък от добър 4,00 ;

прекъсвали или повтаряли учебната година или семестъра / с изключение повтарящи поради болест, бременност, раждане и отглеждане на дете, повтарящи след прекъсване и със заверени семестри и положени изпити, поради промяна в учебните планове и програми/;

са се премествали от една специалност в друга, ако през съответната година /семестър/ са получавали стипендия.Допълнителни условия:

Студентите в последния семестър на обучение получават стипендия до края на месеца, в който приключва първата сесия за защита на дипломна работа съгласно учебния план;

Студентките с деца до 6 годишна възраст, които не са се дипломирали на първата сесия за защита на дипломна работа получават стипендия до края на месеца, в който приключва втората сесия за защита на дипломна работа съгласно учебния план; Начислените, но неполучени стипендии могат да се изплащат до три месеца, считано от края на месеца, за който се полагат.

са първи курс, първи семестър;

са платено обучение магистърска степен;

При подаване на документите, когато се изискват копия се предоставят и оргиналите за сравнение.

ІІ. Стипендии за студенти – чужденци

приети по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен или по актове на Министерски съвет, когато отпускането на стипендии е изрично предвидено в тях.
Месечният размер на стипендията е 90 лв.;

Стипендията се изплаща 12 месеца;

Студентите не получават стипендия за времето, през което отсъстват от учебни занятия по причини, непредвидени в правилника на НХА. КОГА И КЪДЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ СТИПЕНДИИТЕ ?

Стипендиите се изплащат всеки месец около 16 число.

Изплащането става в касата на НХА – ул.”Шипка” № 1, ет. 3.

***************************************************

СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ

Студентското общежитие на НХА се намира в Студентски град – бл.28

Директорът по АСД ръководи непосредствено дейността на студентското общежитие.

Организатора по социални дейности оперативно организира работата в студентското общежитие.То е служебното лице, от което се получават заповедите на класиралите се и настанени в общежитието студенти, докторанти и специализанти.

Управител-домакина на бл.28 е служебното лице, което осъществява административното обслужване и настаняване по време на настанителната кампания и извън нея в блока. Той упражнява контрол за спазване на вътрешния ред в общежитието.

Всяка учебна година със заповед на Ректора на НХА се назначава 5 членна Комисия по социално-битовите въпроси на учащите/КСБВУ/. В комисията представителите на Студентски съвет са не по- малко от 70 на сто от общия състав.

Комисията по СБВУ има следните функции и задължения:

Ежегодно определя местата за настаняване;

Предлага на Ректора на НХА сроковете за приемане на документи;

Разглежда индивидуалните подадени молби;

Извършва класирането на подадените молби, като подготвя и оформя документите за настаняване и т.н..Необходими документи за кандидатстване:

1. Молба – декларация /по образец/;

2. Документи удостоверяващи брутните доходи за предходните 6 месеца на членовете на семейството на студента;

3. Удостоверение /уверение, сужебна. бележка/ за братя и сестри – учащи се или войници;

4. Смъртен акт при починали родители /копие/.

5. Съдебно решение при развод /копие/.

6. Решение от ТЕЛК при студенти с 71 на сто и повече намалена работо- способност / копие/.

7. Акт за граждански брак / при семейни студенти / копие/.

8. Акт за раждане на децата /копие/.

Забележка : При подаване на документите, когато се изискват копия се представят и оргиналите за сравнение.

Срокове за подаване на молбите – определят се с Ректорска заповед за настанителната кампания / обикновено от средата на м. септември до началото на новата учебна година/.

Класиране на кандидатите:

Първо се настаняват без класиране кандидатите ползващи предимство.

При всички останали кандидати класирането се извършва на база декларираните доходи от студента за предходните шест месеца на член от семейството му.

Необходими документи за настаняване:

Документ за самоличност.

Документ за платен наем за общежитието ползвано предходната уч. година.

Снимки – 2бр.

Уверение за записана учебна година / или семестър/.

Плащане на наема : до 25-то число на текущият месец при управител-домакина на студентското общежитие – бл.28.

Освобождаване на стаята:

При изтичане на срока на настанителната заповед;

При отстраняване от висшето училище;

2.

При отпадане основанието на ползване в десет дневен срок / завършване на образованието, напускане на следването и др./ за българските учащи се и в едномесечен срок за чуждестранните учащи се.

За учащи се по смесъла на наредбата за общежитията се считат:

За студентите – първата /за студентките –майки с деца до 6- годишна възраст или бременни – втората/ редовна дипломна сесия, определена с учебния план;

За докторантите – изтичане срока на докторантурата;

За специализантите – изтичане срока на специализацията.

Уеб-сайт: www.nha-bg.org

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.