Минерални етерични масла

Минералните етерични масла като наситени не поемат кислород, поради което не се променят.
Ако са чисти, те не оставят никакви остатъци след изветряването си.
Минералните етерични масла не действуват чрез изпарението си нито ускорително, нито закъснително върху съхненето на блажните масла.
Минералните етерични масла не се осапуняват. Служат главно за разредители и чистители. Само малка част от тях се употребява като свързватели при направата на маслени бои. Най-главното тяхно предназначение в живописта е да служат за направата на фиксативи за пастел, въглен и пр.
Понеже бързо излетяват и не оставят никакви остатъци, ролята им като съставна част във фиксативите е незаменима.
Към минералните етерични масла спадат и други някои продукти, като обикновения петрол за горене, парафина, вазелина и пр.
Те оставят при изпарението си остатъци или пък са полутечни или твърди тела, които не се променят на въздуха.

Петрол

Получава се от нефта при фракционна дестилация. Различаваме петрол за горене и пречистен петрол.
Вторият се получава, като се действува на първия със сярна киселина, натриева основа и прекарване през вода.
Само чистият петрол е годен за художнически цели. Той е непроменлив, няма свойството да разяжда линоксинната корица на блажните масла и излетява без остатък.
Служи за почистване на картини, като прибавка към разредителите на боите и на фирнисите.
Виберовият фирнис, който се произвежда от фабриката Льофранк, е фирнис, който съдържа в себе си голяма доза чист петрол. Служи за промеждутъчно фирнисиране на маслени картини.
Обикновеният петрол излетява по-бавно от чистия. Оставя остатъци от по-тежки масла, които се намират в съдържанието му до 10 и повече проценти.
Причинява почерняване на боите. Последните остават понякога за дълго време лепкави.
Петролът е бил употребяван от италианските художници по времето на Ренесанса.
Наричали са го olio di sasso, olio di petra. В трактата на Леонардо да Винчи се споменава за него. Как е бил обаче употребяван, досега не е достатъчно изяснено.
Художникът Лудвиг се опита да въведе в Германия така наречената петролна маслена боя, която обаче, както ще видим по-нататък, не даде очакваните резултати.

Бензин

Бензинът изветрява без всякакъв остатък, поради което се употребява най-много за направа на фиксативи за пастел.
Като разредител той е негоден, защото разрежда силно боите и след това бързо излетява. Служи като чистител при реставрирането.

Вазелин

Вазелинът е неизсъхващо масло, поради което не трябва да се употребява нито при направата на бои, нито при приготвянето на разредители и чистители за рестарвиране на картини.

Парафин

Парафинът е минерален восък, който не може да замести в никакъв случай пчелния восък, защото придава на картините, ако с него е направен фирнис за крайно фирнисиране, неприятен стъклен блясък.

От каменовъгления катран се получават следните продукти:

Бензол

Бензолът разяжда много силно боите. Употребява се само чист бензол в смеси с пчелен восък с цел да се получи матовина в картината.
Ако бензолът не е чист, причинява почерняване в употребените места в картините. Парите му не са здравословни.

Толуол

Също така много силен разредител; употребява се най-често като чистител при реставрирането. За целта трябва да се взема само чист толуол.

Ксилол

Ксилолът служи за почистване на четки и за отстраняване на стари слоеве бои от развалени етюди.

Тетралин

Тетралинът се изпарява по-бавно от бензина. Има много неприятен мирис. Разяжда силно боите. Намазвания с бяла боя почерняват от него (М. Дьорнер).

Декалин

Декалинът не разяжда така силно боитe. Служи най-често като чистител при реставрацията на стари картини. За целта трябва да се употребява само чист дeкалин.

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974.

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.