Етерични масла

Етеричните масла принадлежат по своя химически състав към въглеводородите.
В зависимост от свойствата им да поемат или не кислород, те се делят на наситени и ненаситени.
На въздух наситените етерични масла излетяват без остатък, а иенаситените поемат кислород и отчасти излетяват, отчасти се окисляват и осмoляват, като образуват твърди вещества.
Към етеричните масла, които излетяват без всякакъв остатък, спадат бензинът, бензолът и др. продукти. Те се добиват от нефта и каменовъгления катран. Поради своя произход те носят названието минерални етерични масла.
По-голямата част от тях са слабо активни химически вещества.
Етеричните масла, които на въздух отчасти излетяват и се окисляват, вследствие на което се осмоляват, се разделят на следните два вида:
терпентинени масла и полуизветряващи етерични масла. Терпентинените масла имат свойството, като стоят на въздуха, да изветряват в по-голямата си част и да образуват осмолявания; състоят се от химически активни вещества, които се наричат терпени.
Съставът на полуизветряващите етерични масла е различен от този на минералните и терпентинените масла. Освен въглеводороди и терпени те съдържат и някои кислородни съединения. При окисляване образуват твърди вещества.
Както терпентинените, така и полуизветряващите етерични масла са продукти от растителен произход.
Получават се било чрез дестилиране на части от растения, балсами и смоли, било чрез изстискване на части от растения.
Всички етерични масла са лесно запалителни и избухливи при нагряване. Те трябва да се съхраняват на хладно и тъмно място, далеч от огън и в добре запушени съдове. Между нивото им и запушалката не трябва да има въздух, защото се окисляват.

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974.

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.